VSD thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu VC3

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu                                    

Tên tổ chức phát hành     : Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông

Tên chứng khoán             : Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông

Mã chứng khoán              : VC3

Mã ISIN                            : VN000000VC39

Mệnh giá                          : 10.000 đồng

Sàn giao dịch                   : HNX

Loại chứng khoán            : Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng   : 04/08/2022

Lý do mục đích                 :Thực hiện quyền mua cho cổ đông hiện hữu

-  Mã quyền mua              : MIRVC3221
-  Mã ISIN quyền mua      : VNMIRVC32215
(Ngày hiệu lực cấp mã quyền mua: 15/08/2022 và ngày hiệu lực hủy mã quyền mua: 12/09/2022)
- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 33.405.740 cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện: 02:01 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 02 quyền được mua 01 cổ phiếu mới).
- Phương án làm tròn: Số cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có):
+ Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua và số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) được ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xác định tiêu chí, lựa chọn bán cho cổ đông hiện hữu hoặc nhà đầu tư bên ngoài với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu. Công ty cam kết thực hiện xử lý số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua và số cổ phiếu lẻ đảm bảo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020. Trường hợp số cổ phiếu lẻ được phân phối cho nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán năm 2019 Công ty cam kết sẽ thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
+ Số cổ phiếu được xử lý khi được chào bán cho các đối tượng khác theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định pháp luật.
+ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê kông cam kết không phân phối cho các Công ty con đảm bảo thực hiện theo Khoản 2 Điều 195 Luật doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14: “Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau”.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 1201 cổ phiếu tương ứng với 1201 quyền mua cổ phiếu mới. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, cổ đông A sẽ được quyền mua 1201: 2 x 1 = 600,5 cổ phiếu mới. Như vậy, theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ đông A được quyền mua 600 cổ phiếu.
- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 15/08/2022 đến ngày 30/08/2022.
+ Quyền mua chỉ được thực hiện chuyển nhượng 01 (một) lần. Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua của mình cho một hoặc nhiều nhà đầu tư khác theo giá thỏa thuận của các bên. Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.
- Quy định về chứng khoán đặt mua:
+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 15/08/2022 đến ngày 07/09/2022.
+ Chứng khoán đặt mua là loại cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông – Tầng 11, tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán:
+ Tên chủ tài khoản     : Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông              
+ Số tài khoản             : 1221 023222 018
+ Ngân hàng               : Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Hà Nội
 

* Lịch trình TVLK làm các thủ tục thực hiện quyền mua với VSD theo thông tin đính kèm
Đề nghị Thành viên lưu ký (TVLK) đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.

  • * Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 08/08/2022.

Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN QUYỀN MUA
 MÃ CHỨNG KHOÁN VC3

 - Tên tổ chức phát hành: CTCP Tập đoàn Nam Mê Kông
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Tập đoàn Nam Mê Kông
- Loại chứng khoán phát hành: Quyền mua cho cổ đông hiện hữu
- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/08/2022
- Thời hạn Thành viên lưu ký (TVLK) xác nhận Danh sách người sở hữu chứng khoán được hưởng quyền mua cổ phiếu: Chậm nhất vào 10h30 ngày 08/08/2022
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Từ ngày 15/08/2022 đến ngày 30/08/2022.
- Thời gian đăng ký và đặt mua cổ phiếu: Từ ngày 15/08/2022 đến ngày 07/09/2022.
- Thời hạn TVLK nộp Danh sách đặt mua cổ phiếu và chuyển tiền đặt mua cổ phiếu cho VSD: 09/09/2022.
- Tài khoản VSD nhận tiền đặt mua:
+ Số hiệu tài khoản: 122.10.00.0173177
+ Tên tài khoản: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
+ Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

Nguồn: https://vsd.vn/vi/ad/152221

 

 

Bài viết liên quan