HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

banner
image
Ông Đặng Minh Huệ
Thành viên HĐQT / Tổng giám đốc
image
Ông Nguyễn Hoàng
Thành viên HĐQT/ Phó TGĐ
image
Ông Phạm Xuân Ưởng
Thành viên HĐQT/ Phó TGĐ
image
Ông Phí Anh Dũng
Thành viên HĐQT độc lập