BCTC - Hợp nhất - Quý 4 năm 2018

https://file.hstatic.net/200000349909/file/20190118_-_bctc_hn_q4.2018_6386804f6ce842ba8f276548141ad48c.pdf

https://file.hstatic.net/200000349909/file/20190118_-_bctc_hn_q4.2018_6386804f6ce842ba8f276548141ad48c.pdf

Tags: 2018
Related article