BCTC - Hợp nhất - Quý 3 năm 2018

https://file.hstatic.net/200000349909/file/20181018_-_bctc_hn_q3.2018_752a11f0c22e4eec91e109b97d7ab987.pdf

https://file.hstatic.net/200000349909/file/20181018_-_bctc_hn_q3.2018_752a11f0c22e4eec91e109b97d7ab987.pdf

Tags: 2018
Related article