BCTC - Công ty Mẹ - Soát xét 6 tháng đầu năm 2018

https://file.hstatic.net/200000349909/file/20180814_-_bctc_m_6t.2018__da_kiem_toan__e00ce63815374c01a923f9b4477cd2a3.pdf

https://file.hstatic.net/200000349909/file/20180814_-_bctc_m_6t.2018__da_kiem_toan__e00ce63815374c01a923f9b4477cd2a3.pdf

Tags: 2018
Related article