BCTC - Công ty Mẹ - Quý 2 năm 2018

https://file.hstatic.net/200000349909/file/20180720_-_bctc_m_q2.2018_be6b6413718d449a8aeed9ad28cfcba7.pdf

https://file.hstatic.net/200000349909/file/20180720_-_bctc_m_q2.2018_be6b6413718d449a8aeed9ad28cfcba7.pdf

Tags: 2018
Related article