BCTC - Công ty Mẹ - Soát xét 6 tháng đầu năm 2020 (Kiểm toán)

https://file.hstatic.net/200000349909/file/20200814_-_bctc_rieng_6t.2020__da_kiem_toan__ccaedd6313554e7eba168df4a78cde8d.pdf

https://file.hstatic.net/200000349909/file/20200814_-_bctc_rieng_6t.2020__da_kiem_toan__ccaedd6313554e7eba168df4a78cde8d.pdf

Tags: 2020
Related article