BCTC - Công ty Mẹ - Năm 2018 (Kiểm toán)

https://file.hstatic.net/200000349909/file/20190322_-_bctc_m_2018__da_kiem_toan__46ae72f6f3484b7abeec09cef6779d8e.pdf

https://file.hstatic.net/200000349909/file/20190322_-_bctc_m_2018__da_kiem_toan__46ae72f6f3484b7abeec09cef6779d8e.pdf

Related article