BCTC - Công ty Mẹ - Quý 3 năm 2018

https://file.hstatic.net/200000349909/file/20181018_-_bctc_m_q3.2018_7989b009bca34534a38d1f5e983b4f3d.pdf

https://file.hstatic.net/200000349909/file/20181018_-_bctc_m_q3.2018_7989b009bca34534a38d1f5e983b4f3d.pdf

Tags: 2018
Related article