BCTC - Hợp nhất - Quý 2 năm 2018

https://file.hstatic.net/200000349909/file/20180720_-_bctc_hn_q2.2018_06a14896934942d0a00e2b56552e578e.pdf

https://file.hstatic.net/200000349909/file/20180720_-_bctc_hn_q2.2018_06a14896934942d0a00e2b56552e578e.pdf

Tags: 2018
Related article