BCTC - Hợp nhất - Quý 2 năm 2019

https://file.hstatic.net/200000349909/file/20190719_-_bctc_hn_q2_2019_5ee33c8e4b504c89b9631ffe0aeae9d9.pdf

https://file.hstatic.net/200000349909/file/20190719_-_bctc_hn_q2_2019_5ee33c8e4b504c89b9631ffe0aeae9d9.pdf

Related article