BCTC - Công ty Mẹ - Quý 2 năm 2019

https://file.hstatic.net/200000349909/file/20190720_-_bctc_rieng_q2.2019_879ba9db154c455080a22d1d366e5c11.pdf

https://file.hstatic.net/200000349909/file/20190720_-_bctc_rieng_q2.2019_879ba9db154c455080a22d1d366e5c11.pdf

Tags: 2019
Related article