BCTC - Hợp nhất - Quý 4 năm 2020

https://file.hstatic.net/200000349909/file/20210119_-_bctc_hn_q4.2020_332c6011cdaf4b149de8fb76115f4d56.pdf

https://file.hstatic.net/200000349909/file/20210119_-_bctc_hn_q4.2020_332c6011cdaf4b149de8fb76115f4d56.pdf

Tags: 2020
Related article