BCTC - Hợp nhất - Quý 4 năm 2019

https://file.hstatic.net/200000349909/file/20200120_-_bctc_hn_q4.2019_973e9ab9f11c44ef9932486a7ec5f56e.pdf

https://file.hstatic.net/200000349909/file/20200120_-_bctc_hn_q4.2019_973e9ab9f11c44ef9932486a7ec5f56e.pdf

Tags: 2019
Related article