BCTC - Hợp nhất - Quý 1 năm 2020

https://file.hstatic.net/200000349909/file/20200416_-_bctc_hn_q1.2020_fb23e96ee9674a5bb826209477526274.pdf

https://file.hstatic.net/200000349909/file/20200416_-_bctc_hn_q1.2020_fb23e96ee9674a5bb826209477526274.pdf

Tags: 2020
Related article