CBTT: Giải trình báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023

https://file.hstatic.net/200000349909/file/_bo_thong_tin_giai_trinh_btct_rieng_va_hop_nhat_da_duoc_kiem_toan_0001_35b88e85de434fecb960172eb60e838d.pdf
Bài viết liên quan