CBTT: Giải trình BCTC riêng và BCTC hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét

https://file.hstatic.net/200000349909/file/i_trinh_bctc_rieng_va_bctc_hop_nhat_giua_nien_do_da_duoc_soat_xet_0001_9956a75e40e044d68d13d98515fb0e5d.pdf
Bài viết liên quan