CBTT: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023

https://file.hstatic.net/200000349909/file/bao_cao_tai_chinh_hop_nhat_nam_2023_da9c44aa27974b3fa84a37a31ecb9fd8.pdf
Bài viết liên quan