CBTT: BCTC Hợp nhất năm 2022 - Đã được kiểm toán

https://file.hstatic.net/200000349909/file/mkg_-_vfs_conso_-_31.12.2022_-_signed_08f9346a07b04a19aa28276c1b25ea8c.pdf
Bài viết liên quan