BCTC - Hợp nhất - 6 tháng đầu năm 2021 (Đã kiểm toán soát xét)

https://file.hstatic.net/200000349909/file/bctc_hop_nhat_ban_nien_2021_0001_signed_9dbd68acbd934873bbf7de3f72528fed.pdf

Bài viết liên quan