CBTT: Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2023

https://file.hstatic.net/200000349909/file/mkg_-_vfs_consol_-_30.06.2023_-_signed_cceaf9e41af84bedbcbc3666a0c6baf7.pdf
Bài viết liên quan