CBTT: Báo cáo tài chính hợp nhất - Quý 2/2023 (Phần 2)

https://file.hstatic.net/200000349909/file/bctc_hop_nhat_quy_2_0001-16-31__phan_2___1__fcc63916a2474570928002af09bbc19b.pdf
Bài viết liên quan