CBTT: Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ năm 2023

https://file.hstatic.net/200000349909/file/mkg_-_vfs_sepa_-_30.06.2023_-_signed_9c8881943f7e44fd8292788fce6135ee.pdf
Bài viết liên quan