BCTC - Hợp nhất - Quý 3 năm 2019

https://file.hstatic.net/200000349909/file/20191011_-_bctc_hn_q3.2019_c19b26fa2b7a4e71929d1fc23eb378f7.pdf

Bài viết liên quan