CBTT: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và Ngày chốt DS thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ

https://file.hstatic.net/200000349909/file/so_125_cbtt_vv_to_chuc_dhdcd_d9987368c01b4306ac8c127deafea38e.pdf
Bài viết liên quan