CBTT: Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và Tài liệu họp ĐHĐCĐ

https://file.hstatic.net/200000349909/file/thu_moi_va_tai_lieu_dhdcd_b7dba9a30f9c4ad6b30d10f8951cf2ff.pdf
Bài viết liên quan