CBTT: Biên bản + Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Phần 1)

https://file.hstatic.net/200000349909/file/1._bb___nq_0001_221c445ce35742d7abd3d8d158214ac1.pdf
Bài viết liên quan