CBTT: Biên bản + Nghị quyết và Văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Phần 2)

https://file.hstatic.net/200000349909/file/2_bb_kiem_phieu_0001_c4e16e60c65c435c9721fd7c7fba16f9.pdf
Bài viết liên quan