CBTT: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

https://file.hstatic.net/200000349909/file/phieu_lay_y_kien_co_dong_bang_van_ban_0001.pdf
Bài viết liên quan