CBTT: Biên bản + Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (Phần 1)

https://file.hstatic.net/200000349909/file/bien_ban___nghi_quyet_dhdcd_nam_2022__phan_1__b787c9ebcd914b818ea783ab1335d8bf.rar

Tags: 2022
Bài viết liên quan