CBTT: Thư đề cử bầu vào Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

https://file.hstatic.net/200000349909/file/thu_de_cu_bau_vao_thanh_vien_ban_kiem_soat_nhiem_ky_2022_-_2027_0001_36d9aefb352d4469b2409b0141c66b8a.pdf
Bài viết liên quan