CBTT - Tờ trình và Phiếu lấy ý kiến CĐ bằng văn bản v.v chấp thuận cho ông Kiều Xuân Nam - chủ tịch HĐQT nhận chuyển nhượng cp không phải chào mua công khai

https://file.hstatic.net/200000349909/file/u_xuan_nam_-_chu_tich_hdqt_nhan_chuyen_nhuong_khong_chao_mua_cong_khai_c3adce71582042c4879d0bfa2406e54f.pdf

Bài viết liên quan