Nghị quyết sửa đổi của Hội Đồng Quản Trị

https://file.hstatic.net/200000349909/file/so_08_nq_sua_doi_khoan_1_dieu_1_cua_nq_so_07_0001_signed_3abb543f16c04d338089ebaa6144d072.pdf
Bài viết liên quan