CBTT: NQ Thông qua việc ký kết hợp đồng Hợp tác đầu tư với Công ty Bất động sản Vina Invest

https://file.hstatic.net/200000349909/file/thong_qua_ky_ket_hd_hop_tac_dau_tu_voi_cty_bds_vina_invest_0001_signed_0cec49344a5a4a3eb7cf0ea59faca6f7.pdf
Bài viết liên quan