CBTT: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cố tức của VC3

https://file.hstatic.net/200000349909/file/b_bao_cao_ket_qua_phat_hanh_co_phieu_de_tra_co_tuc_cua_vc3_0001_signed_96ef308900c9434287a814c36ad16157.pdf
Bài viết liên quan