Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh nghành nghề kinh doanh

https://file.hstatic.net/200000349909/file/so_06_nq_lay_y_kien_co_dong_bang_van_ban_0001_signed_580034cd511542be83a1e160c42fb561.pdf
Bài viết liên quan