CBTT: Thông qua phê duyệt tham gia góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hữu Nghị

https://file.hstatic.net/200000349909/file/von_thanh_lap_cong_ty_tnhh_dau_tu_xay_dung_va_phat_trien_huu_nghi_0001_6c9c87dce4174fd99f7302143bc15abc.pdf
Tags: 2022
Bài viết liên quan