CBTT - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021

https://file.hstatic.net/200000349909/file/ang_ky_cuoi_cung_de_thuc_hien_quyen_tham_du_dhdcd_thuong_nien_nam_2021_7872664e6c6044a28a203c353e6c7bf2.pdf

Bài viết liên quan