CBTT: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ 2 năm 2021 (Thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng)

https://file.hstatic.net/200000349909/file/oi_cung_de_thuc_hien_quyen_lay_y_kien_co_dong_bang_van_ban_0001_signed_172ebaa0b18f45cda527d99fa96e1a5a.pdf

Bài viết liên quan