CBTT: Sửa đổi Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 1506/2023/NQ-HĐQT v/v: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 và năm 2022 bằng cổ phiếu

https://file.hstatic.net/200000349909/file/so_441_cbtt_tra_co_tuc_2021.2022_signed_81f966e4d058422f84e1040f2207ea5d.pdf
Bài viết liên quan