CBTT: Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Tờ trình

https://file.hstatic.net/200000349909/file/phieu_lay_y_kien_bang_van_ban_0001_38420dd70afc44258bc7a26dbbfd59ce.pdf
Bài viết liên quan