CBTT: Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường v/v Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

https://file.hstatic.net/200000349909/file/20211020_-_cbtt_-_nghi_quyet_dhcd_bat_thuong_5d5f054bfde54fc4a63426e5320e9b06.pdf
Tags: 2021
Bài viết liên quan