CBTT: Nghị quyết HĐQT về việc Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không đặt mua hết của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

https://file.hstatic.net/200000349909/file/nghi_quyet_xu_ly_co_phieu_0001_9f707ba54277437985ecb4e8807a7d01.pdf
Tags: 2022
Bài viết liên quan