CBTT: Nghị quyết HĐQT về việc hủy Danh sách CĐ để thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản

https://file.hstatic.net/200000349909/file/y_danh_sach_co_dong_de_thuc_hien_quyen_lay_y_kien_co_dong_bang_van_ban_40144ad0d1be495bbaba9113deb11fb2.pdf
Tags: 2020
Bài viết liên quan