CBTT: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông xin ý kiến bằng văn bản

https://file.hstatic.net/200000349909/file/ng_an_su_dung_von_tu_dot_chao_ban_co_phieu_ra_cong_chung_nam_2021_0001_8229a52b51e34fb2accc987019f27fd8.pdf
Tags: 2022
Bài viết liên quan