CBTT: Nghị quyết HĐQT v/v thông qua chủ trương ký Hợp đồng giữa Công ty với Người có liên quan

https://file.hstatic.net/200000349909/file/thong_qua_chu_truong_ky_ket_hd__giao_dich_giua_cty_voi_nguoi_lien_quan_ffbeec8f785b4a8ca0c6b21402296de1.pdf
Tags: 2022
Bài viết liên quan