CBTT - Nghị quyết HĐQT - Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng

https://file.hstatic.net/200000349909/file/so_33_nq_lay_y_kien_co_dong_bang_van_ban_0001_signed_56ca9675fcf945d5a82fe2dbc86becbe.pdf

Bài viết liên quan