CBTT - Nghị quyết HĐQT - Thông qua việc từ nhiệm của thành viên HĐQT

https://file.hstatic.net/200000349909/file/_-_nghi_quyet_cua_hdqt_v.v_thong_qua_viec_tu_nhiem_cua_thanh_vien_hdqt_954a8ace75ad4c1e87a715e786ad4192.pdf

Bài viết liên quan