CBTT - Nghị quyết HĐQT - Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Vật liệu Xây dựng Hà Nội

https://file.hstatic.net/200000349909/file/ong_qua_viec_chuyen_nhuong_co_phan_cong_ty_cp_vat_lieu_xay_dung_ha_noi_5c24e478178d4c08997a62e2fee6ef53.pdf

Bài viết liên quan