CBTT - Nghị quyết HĐQT - Phê duyệt phương án vay vốn thực hiện Dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2

https://file.hstatic.net/200000349909/file/dqt_v.v_dong_y_phuong_an_vay_von_thuc_hien_du_an_khu_do_thi_bao_ninh_2_31b9421e8d734431b69465379d2b0c3a.pdf

Bài viết liên quan